Evaluarea risc la securitatea fizica

SAFETY& HEALTH CONSULTING prin evaluator inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF) la pozitia 362/2014 asigura ANALIZA SI EVALUARE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA pentru toate companiile, sub incidenta Legii 333/2003, H.G. 301/2012.

Analiza de risc la securitatea fizica este, potrivit legislatiei in vigoare, un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

 

CE CUPRINDE O EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICA ?

 • definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii
 • stabilirea metodei ai a instrumentelor de lucru
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte
 • analizarea riscurilor la securitatea fizica
 • estimarea riscurilor unitatii beneficiare
 • intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

CUM PROCEDAM IN VEDEREA REALIZARII EVALUARII?

 1. colectarea datelor necesare implementarii raportului ( 30-60 minute);
 2. definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 3. estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
 4. analiza pe concluziile finale impreuna cu Beneficiarul si gasirea de solutii optime;
 5. intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica (aproximativ 2-4 zile)

 

Conducătorii instituţiilor publice, patronii, managerii si administratorii operatorilor economici sunt obligaţi, să organizeze şi să execute instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (Apararea Impotriva Incendiilor si Protectie Civila) se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

Pe timpul desfăşurării instruirilor se pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor operaţiuni specifice.

 

Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire.

Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă următoarele categorii de personal:

 1. a)    persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori şefii locurilor de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj;
 2. b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile (inspectori de protecţie civilă);
 3. c) şefii serviciilor voluntare/private de urgenţă.

 

În activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă se pot utiliza următoarele mijloace:

 1. a)    vizuale: afişe, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.;
 2. b)    audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrări video, proiecţii comentate de diafilme sau la epidiascop şi altele;
 3. c)    auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.;
 4. d)    practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii şi antrenamente executate la locul de muncă sau în poligoane amenajate.

La alegerea mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv al activităţii de instruire.

Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de conducătorul instituţiei, de manager sau de patron.

 

 

Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor cuprinde:

 1. a)    legislaţia specifică în vigoare;
 2. b)    manuale şi cursuri de specialitate;
 3. c)    standarde;
 4. d)    cărţi, broşuri, cataloage, pliante, reviste;
 5. e)    filme, diapozitive;
 6. f)      afişe, panouri grafice, fotomontaje;
 7. g)    machete, mostre de diapozitive şi instalaţii;
 8. h)    teste de verificare.

 

Pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă managerii, patronii sau alte persoane cu funcţii similare pot încheia contracte ori convenţii cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile :

 1. a)    sunt bine pregătite profesional;
 2. b)    cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă;
 3. c)    posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege.

 

Pentru aceste servicii societatea detine in dotare urmatoarele:

 • simulator de foc cu flaca deschisa;
 • simulator de foc cu flacara inchisa;
 • generator de fum;
 • manechine de salvare si prim ajutor;
 • camera cu termoviziune.